TAOMI for Ukraine
ТАОМІ для України
webinar series and support groups
серія навчальних вебінарів для психологів та групи підтримки
Marianne Eberhard-Kechele ( Germany)
Grief and Loss:
Concepts and evidence to inform Dance Movement Therapy practice

27.05.2022 18.00 CET
The events in the Ukraine are leaving thousands of people struggling with loss and grief. Theoretical constructs to explain the phenomenon of grief from a variety of perspectives help dance movement therapists to develop interventions specifically suited to the issues of their clients. They also can help clients to understand their reactions to loss.

Of interest in this seminar are the following three concepts:
1. The dual process model of grief sees bereavement as a dialectical process oscillating between loss orientation and restoration orientation.
2. The concept of traumatic loss considers how the traumatic form of death or loss complicates the recovery process in core issues and determines what is helpful in therapy.
3. The notion of the politicization of grief considers two malfunctions (pathologizing and nationalizing) and one proactive function (activism) of grief in society, which may affect those who are in mourning.

The webinar will
  • introduce the theories and their implications for DMT Intervention;
  • present examples of DMT Interventions related to these theoretical constructs,
  • some as experientials
  • open a discussion of the constructs with the participants


Маріанна Еберхард-Кехеле (Німеччина).
Горе і втрата. Концепції та докази для практики танцювальної рухової терапії
27.05.2022 18.00 CET


Події в Україні змушують тисячі людей переживати втрати та горе. Теоретичні конструкції, що пояснюють феномен горя з різних точок зору, допомагають терапевтам з танцювального руху розробляти заходи, спеціально відповідні проблемам їхніх клієнтів. Вони також можуть допомогти клієнтам зрозуміти їхню реакцію на втрату.

Цікавими на цьому семінарі є такі три концепції:
1. Модель горя з подвійним процесом: розглядає втрату як діалектичний процес, що коливається між орієнтацією на втрату та орієнтацією на відновлення.
2. Концепція травматичної втрати: розглядає, як травматична форма смерті або втрати ускладнює процес відновлення в основних питаннях, і визначає, що є корисним у терапії.
3. Поняття політизації горя: розглядає дві несправності (патологізація та націоналізація) та одну проактивну функцію (активізм) горя в суспільстві, які можуть торкнутися тих, хто перебуває в жалобі.
На вебінарі Ви:
• познайомитеся з теоріями та їх значеннями для втручання в ДМТ;
• побачите приклади втручань DMT, пов'язаних із цими теоретичними конструкціями;
• розпочнете обговорення конструктів з учасниками
TAOMI 4 Ukraine
  • Regular ticket price - 15 euro
  • Solidarity ticket – 15 euro
  • Free ticket - If you are in Ukraine or you are in safety but with no income and/or working with Ukrainians pro bono, please mark this in the registration form.
  • Звичайна ціна квитка - 15 євро
  • Солідарний квиток – 15 євро
  • Безкоштовний квиток - якщо ви перебуваєте в Україні або перебуваєте в безпеці, але не маєте доходу та/або працюєте з українцями на безоплатній основі, позначте це у реєстраційній формі.
TAOMI presents a series of webinars to support colleagues working with Ukrainians affected by war
With these webinars TAOMI aims to provide helping professionals with the necessary knowledge and tools to approach specific issues related to war trauma.
In addition, TAOMI aims to raise funds from the webinars to support volunteers in the field and provide group supervision where sought. When registering for a webinar you can support these projects by buying a 'solidarity ticket' (more than one if you wish!) to enable a Ukrainian colleague to attend for FREE. All surplus funds will support the pro bono projects.

TAOMI представляє серію вебінарів для підтримки колег, працюючих з українцями, які постраждали від війни. За допомогою цих вебінарів TAOMI прагне надати фахівцям необхідні знання та інструменти для підходу до конкретних питань, пов'язаних із військовою травмою.
Крім того, TAOMI прагне залучити на вебінарах кошти для підтримки волонтерів на місцях, та для забезпечення групових супервізій, там, де це потрібно. Реєструючись на вебінар, ви можете підтримати ці проекти, купивши «квиток солідарності» (за бажанням більше одного!), щоб український колега міг взяти участь БЕЗКОШТОВНО. Усі надлишки коштів підуть на підтримку проектів pro bono.

Contact us:

E-mail: info@taomi.eu

Facebook | Instagram | LinkedIn
Made on
Tilda