TAOMI for Ukraine
ТАОМІ для України
webinar series and support groups
серія навчальних вебінарів для психологів та групи підтримки
Rosemarie Samaritter (The Netherlands)
Finding shelter in a dance.

Dance movement therapy programme for the work with displaced people, who had to flee from adversities of harassment and war.

Dance shelters are guided dance and movement experiences for everybody who needs a break from adversity, who needs to recover the body's vital impulses and who is willing to peacefully connect with others and engage in meaningful encounters. The programme has originally been developed in the clinical setting, but is also applicable in other settings.

The movement facilitator offers specifically tailored activities that help to regulate stress symptoms, support emotion regulation after acute trauma, support grounding during crisis and building a personal safe space in connection with others.

The webinar
- presents the structure and contents of the Dance Shelter programme,
- offers the theoretical rational for this DMT programme
- offers some guided experientials
- offers the opportunity to discuss applicability of the method in various settings
Розмари Самариттер ( Нідерланди)
Знайти притулок у танці


Вебінар по програмі Танцювально- руховрї терапії для роботи з переміщеними особами, яким довелося рятуватися від переслідувань та війни. Танцювальні притулки (Dance Shelters)— це керований танцювальний і рухливий досвід для всіх, кому потрібен відпочинок від негараздів, кому потрібно відновити життєві імпульси тіла і хто бажає мирно спілкуватися з іншими та брати участь у значущих зустрічах. Програма спочатку була розроблена в клінічних умовах, але вона також застосовна в інших випадках. Руховий фасілітатор пропонує спеціально розроблені види діяльності, які допомагають регулювати симптоми стресу, підтримують регуляцію емоцій після гострої травми, підтримують заземлення під час кризи та створюють особистий безпечний простір у спілкуванні з іншими. На вебінарі презентованa структурa та зміст програми Dance Shelter, запропоновано теоретичне обгрунтування цієї програми ТРT запропоновано кілька керованих експериментів та можливість обговорити застосовність методу в різних умовах.
Rosemarie Samaritter (PhD) is a licensed senior dance movement therapist and supervisor. Her work is rooted in her studies in Dalcroze Rhythmics, Modern Dance, Dance Movement Therapy, Integrative Movement Therapy and Short Term Experiential Dynamic Therapy. She has an extensive clinical experience in outpatient settings in Dutch National Health Services and in private practice with children, adolescents and adults. She has specialised in dyadic DMT intervention in personality disorders, trauma and psychopathologies with a disturbed sense of self. In the past Rosemarie has been involved in the development of the first professional DMT programs in the Netherlands. She has been teaching DMT theory and methodology in various DMT programs in the Netherlands, Finland and Germany. She has been involved in the National licensing procedures of new training programs for creative arts therapies in NL and she is participating in the National guidelines development as a DMT representative. Currently she works as a research supervisor and clinical supervisor at the Master of Arts Therapies Education at Codarts Rotterdam (NL) and at the Bachelor Dance Therapy at Zuyd University of Applied Sciences Heerlen (NL). As a researcher at Codarts Arts for Health Rotterdam (NL) and KenVaK Research Centre for the Arts Therapies (NL) she is involved in intervention research and the development of innovative DMT research projects with a specific focus on dance informed research strategies.
Розмарі Самаріттер (PhD) є ліцензованим старшим танцювально - руховим терапевтом та супервізором. Її робота ґрунтується на її дослідженнях ритміки Далкроза, сучасного танцю, танцювально рухової терапії, інтегративної рухової терапії та короткострокової експериментальної динамічної терапії. Розмарі має великий клінічний досвід роботи в амбулаторних умовах у національних службах охорони здоров'я Нідерландів та в приватній практиці з дітьми, підлітками та дорослими. Вона спеціалізується на діадичному втручанні ДМТ при розладах особистості, травмах і психопатологіях з порушеним сприйняттям Я. У минулому Розмарі брала участь у розробці перших професійних програм ТРТ в Нідерландах. Викладала теорію та методологію ТРТ у різних програмах ТРТ у Нідерландах, Фінляндії та Німеччині. Вона була залучена до Національних процедур ліцензування нових навчальних програм з креативної Арт терапії в Нідерландах і бере участь у розробці Національних рекомендацій як представник ТРT. Зараз вона працює науковим супервізором та клінічним супервізором у магістратурі з терапевтичної освіти в Codarts Rotterdam (NL) та в бакалавраті танцювальної терапії в Zuyd University of Applied Sciences Heerlen (NL). Як дослідник у Codarts Arts for Health Rotterdam (NL) та KenVaK Research Center for the Arts Therapies (NL) вона бере участь у дослідженнях інтервенцій та розробці інноваційних дослідницьких проектів ТРT з особливим акцентом на стратегіях дослідження на основі танцю.
Contact us:

E-mail: info@taomi.eu

Facebook | Instagram | LinkedIn
Made on
Tilda