TAOMI for Ukraine
ТАОМІ для України
webinar series and support groups
серія навчальних вебінарів для психологів та групи підтримки
TAOMI presents a series of webinars to support colleagues working with Ukrainians affected by war
With these webinars TAOMI aims to provide helping professionals with the necessary knowledge and tools to approach specific issues related to war trauma.
In addition, TAOMI aims to raise funds from the webinars to support volunteers in the field and provide group supervision where sought. When registering for a webinar you can support these projects by buying a 'solidarity ticket' (more than one if you wish!) to enable a Ukrainian colleague to attend for FREE. All surplus funds will support the pro bono projects.

TAOMI представляє серію вебінарів для підтримки колег, працюючих з українцями, які постраждали від війни. За допомогою цих вебінарів TAOMI прагне надати фахівцям необхідні знання та інструменти для підходу до конкретних питань, пов'язаних із військовою травмою.
Крім того, TAOMI прагне залучити на вебінарах кошти для підтримки волонтерів на місцях, та для забезпечення групових супервізій, там, де це потрібно. Реєструючись на вебінар, ви можете підтримати ці проекти, купивши «квиток солідарності» (за бажанням більше одного!), щоб український колега міг взяти участь БЕЗКОШТОВНО. Усі надлишки коштів підуть на підтримку проектів pro bono.

Embodied resourcing: The foundation for recovery and resilience:
Yeva Feldman (UK) 22.04.2022 17.00CET
Resilience cannot simply be processed cognitively and emotionally. There is a need for an embodied experience of resilience which can lead us to greater integration and a sense of wholeness. This seminar will focus on the use of embodied resources in promoting resilience working with individuals with profound trauma, be it in early life or through current experience of war. By physically experiencing and practising grounding and self-soothing, individuals with a lived experience of trauma are better able to use their bodies as a source of information, strength, and support. This seminar will offer opportunities to experience embodied resourcing.

The webinar is aimed at therapists, group workers, coaches, social workers, and educators who want to learn new tools for embodiment, applicable to their work and self-care
Ембодимент ресурси як основа відновлення та стійкості
Єва Фельдман (UK) 22.04.2022 17.00CET


Стійкість не може бути створена тільки когнітивно та емоційно. Існує потреба у втіленому досвіді стійкості, який може привести нас до більшої інтеграції та відчуття цілісності. Цей семінар буде зосереджено на використанні тілесних ресурсів для сприяння стійкості в роботі з особами з глибокими травмами, будь то в ранньому віці або через поточний досвід війни. Фізично переживаючи та практикуючи заземлення та самозаспокоєння, люди з переживанням травми можуть краще використовувати своє тіло як джерело інформації, сили та підтримки. Цей семінар надасть можливість випробувати втілені ресурси.

Вебінар орієнтований на терапевтів, групових працівників, коучів, соціальних працівників та педагогів, які хочуть навчитися новим інструментам для Втілення, які можна застосувати у своїй роботі та для піклування про себе
Yeva Feldman co-convenes the MA Dance Movement Psychotherapy Programme at the University of Roehampton, UK. She is a registered dance movement psychotherapist (ADMP UK), a Gestalt therapist (UKCP) and supervisor (UKCP) with over 20 years of clinical experience working with groups and individuals. She has contributed to several books, writing about her embodied relational approach working with individuals living with eating disorders, profound trauma, and on supervision. She has presented at Confer and other research conferences in the UK and Europe. These seminars are based on Yeva's research and writing. These can be found in the chapters: 'Building resilience: developing embodied and relational resources in a Gestalt movement therapy group' in Chesner, A. & Lykou, S. (2020), Trauma in the creative and embodied therapies: When words are not enough, and 'Gestalt and dance movement psychotherapy in adults with eating disorders: Moving towards integration through practice and research' in Payne, H. (Ed.) (2017), Essentials of Dance Movement Psychotherapy: International Perspectives on Theory, Research and Practice.
Єва Фельдман є співорганізатором Магістерської Програми Танцювально -Рухової Психотерапії в Університеті Рогемптона. Вона є зареєстрованим танцювально-руховим психотерапевтом (ADMP UK), гештальт-терапевтом (UKCP) і супервізором (UKCP) з більш ніж 20-річним клінічним досвідом роботи з групами та окремими особами. Єва - співавтор кількох книг, в яких вона описала свій ембодімент-підхід до стосунків у роботі з людьми, які живуть із розладами харчової поведінки, глибокими травмами та супервізією. Вона виступала на численних дослідницьких конференціях у Великобританії та Європі. Ці семінари засновані на дослідженнях і публікаціях Єви. Їх можна знайти в розділах: «Розвиток стійкості: розвиток втілених і стосункових ресурсів у групі терапії гештальт-рухом» у Chesner, A. & lykou, s. (2020) Травма в творчій та втіленій терапії: коли слів не вистачає та «Психотерапія гештальтом і танцювальним рухом у дорослих з розладами харчової поведінки: рух до інтеграції через практику та дослідження» в Пейн, Х. (ред.) (2017), Основи танцювальної рухової психотерапії: міжнародні погляди на теорію, дослідження та практику.
  • Regular ticket price - 15 euro
  • Solidarity ticket – 15 euro
  • Free ticket - If you are in Ukraine or you are in safety but with no income and/or working with Ukrainians pro bono, please mark this in the registration form.
  • Звичайна ціна квитка - 15 євро
  • Солідарний квиток – 15 євро
  • Безкоштовний квиток - якщо ви перебуваєте в Україні або перебуваєте в безпеці, але не маєте доходу та/або працюєте з українцями на безоплатній основі, позначте це у реєстраційній формі.
TAOMI 4 Ukraine
Contact us:

E-mail: info@taomi.eu

Facebook | Instagram | LinkedIn
Made on
Tilda