TAOMI for Ukraine
ТАОМІ для України
webinar series and support groups
серія навчальних вебінарів для психологів та групи підтримки
Yeva Feldman (UK)
Disorder eating: Coping with trauma and chaos.
13.05.2022 17.00 CET
Disordered eating is a coping strategy for experiences that are undigestable. It is a response to experiences of trauma, neglect, loss, invalidation, crisis, and survival. The disordered eating is what the individual did to cope and survive. When the disordered eating is viewed as protector, there is an opening for the more vulnerable self to emerge. Disordered eating such as Anorexia is a highly effective protective resource. Developing and strengthening somatic and relational resources are essential for the individual to feel they have other means of protecting and coping with overwhelming feelings. This seminar will highlight the therapeutic journey and embodied relational resources used in helping individuals living with disordered eating.

Єва Фельдман (UK)

Розлади харчування: подолання травми та хаосу
13.05.2022 17.00 CET


Розлади харчування - це стратегія подолання неперетравних переживань. Це відповідь на переживання травми, занедбаності, втрати, нехтування, кризи та виживання. Безладне харчування - це те, що людина робила, щоб впоратися і вижити. Коли невпорядковане харчування розглядається як захисник, з'являється можливість проявитися більш вразливому «я». Порушене харчування, таке як анорексія, є високоефективним захисним ресурсом. Розвиток і зміцнення соматичних ресурсів і стосунків є важливими для того, щоб людина відчувала, що має інші засоби, щоб захиститися та впоратися з переважаючими почуттями. На цьому семінарі буде висвітлено терапевтичний шлях та втілені ресурси відносин, які використовуються для допомоги людям, які живуть з порушенням харчування.
TAOMI 4 Ukraine
  • Regular ticket price - 15 euro
  • Solidarity ticket – 15 euro
  • Free ticket - If you are in Ukraine or you are in safety but with no income and/or working with Ukrainians pro bono, please mark this in the registration form.
  • Звичайна ціна квитка - 15 євро
  • Солідарний квиток – 15 євро
  • Безкоштовний квиток - якщо ви перебуваєте в Україні або перебуваєте в безпеці, але не маєте доходу та/або працюєте з українцями на безоплатній основі, позначте це у реєстраційній формі.
Yeva Feldman co-convenes the MA Dance Movement Psychotherapy Programme at the University of Roehampton. She is a registered dance movement psychotherapist (ADMP UK), a Gestalt therapist (UKCP) and supervisor (UKCP) with over 20 years of clinical experience working with groups and individuals. She has contributed to several books, writing about her embodied relational approach working with individuals living with eating disorders, profound trauma and on supervision. She has presented at Confer and other research conferences in the UK and Europe. These seminars are based on Yeva's research and writing. These can be found in the chapters: 'building resilience: developing embodied and relational resources in a Gestalt movement therapy group' in Chesner, A. & lykou, s. (2020) Trauma in the creative and embodied therapies: When words are not enough and 'Gestalt and dance movement psychotherapy in adults with eating disorders: Moving towards integration through practice and research' in Payne, H. (Ed.) (2017), Essentials of Dance Movement Psychotherapy: International Perspectives on Theory, Research and Practice.
Єва Фельдман є співорганізатором Магістерської Програми Танцювально -Рухової Психотерапії в Університеті Рогемптона. Вона є зареєстрованим танцювально-руховим психотерапевтом (ADMP UK), гештальт-терапевтом (UKCP) і супервізором (UKCP) з більш ніж 20-річним клінічним досвідом роботи з групами та окремими особами. Єва - співавтор кількох книг, в яких вона описала свій ембодімент-підхід до стосунків у роботі з людьми, які живуть із розладами харчової поведінки, глибокими травмами та супервізією. Вона виступала на численних дослідницьких конференціях у Великобританії та Європі. Ці семінари засновані на дослідженнях і публікаціях Єви. Їх можна знайти в розділах: «Розвиток стійкості: розвиток втілених і стосункових ресурсів у групі терапії гештальт-рухом» у Chesner, A. & lykou, s. (2020) Травма в творчій та втіленій терапії: коли слів не вистачає та «Психотерапія гештальтом і танцювальним рухом у дорослих з розладами харчової поведінки: рух до інтеграції через практику та дослідження» в Пейн, Х. (ред.) (2017), Основи танцювальної рухової психотерапії: міжнародні погляди на теорію, дослідження та практику
TAOMI presents a series of webinars to support colleagues working with Ukrainians affected by war
With these webinars TAOMI aims to provide helping professionals with the necessary knowledge and tools to approach specific issues related to war trauma.
In addition, TAOMI aims to raise funds from the webinars to support volunteers in the field and provide group supervision where sought. When registering for a webinar you can support these projects by buying a 'solidarity ticket' (more than one if you wish!) to enable a Ukrainian colleague to attend for FREE. All surplus funds will support the pro bono projects.

TAOMI представляє серію вебінарів для підтримки колег, працюючих з українцями, які постраждали від війни. За допомогою цих вебінарів TAOMI прагне надати фахівцям необхідні знання та інструменти для підходу до конкретних питань, пов'язаних із військовою травмою.
Крім того, TAOMI прагне залучити на вебінарах кошти для підтримки волонтерів на місцях, та для забезпечення групових супервізій, там, де це потрібно. Реєструючись на вебінар, ви можете підтримати ці проекти, купивши «квиток солідарності» (за бажанням більше одного!), щоб український колега міг взяти участь БЕЗКОШТОВНО. Усі надлишки коштів підуть на підтримку проектів pro bono.

Contact us:

E-mail: info@taomi.eu

Facebook | Instagram | LinkedIn
Made on
Tilda